System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. SIPWŚ obejmuje swym zasięgiem terytorium całego województwa świętokrzyskiego i jest realizowany w porozumieniu ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego województwa – Partnerami Projektu, tj.: województwo, 13 powiatów i 102 gminy, w tym miasto Kielce.

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Oś priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie nr 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Swymi działaniami obejmuje 116 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Projekt pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Rozwoju Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013